Het weer vandaag  

Weather data OK.
Brussel
15 °C
   

Overzicht kalender  

loader
   

Geschiedenis

Kobbegem: Een historische schets

schets-dorpkleinDe oudste vermelding van Cobbengem in archivalische bronnen dateert uit 1129. Toen werd het patronaat van de kerk aan de Gentse Sint-Baafsabdij opgedragen. Het Kobbegems verleden klimt echter veel hoger op.

Naar Dr. Jan Lindemans in zijn studie: De Frankische kolonisatie in Brabant heeft aangetoond, behoort Kobbegem tot die reeks van dorpen waar omstreeks 358-388 een Frankisch gezin zijn "haim" vestigde. Als we Paul Lindemans en met hem de Gentse hoogleraar Adriaan Verhulst mogen volgen, dan zou het Sint-Baafsdomein alhier, waarvan naast het Zellikse Bettegem ook de Kobbegemse Sint-Gorikwijk deel uitmaakt, aan het Gallo-Romeinse Setilliacum, d.i. het latere Zellik, zijn opgevolgd. Dr. Jan Verbesselt is hiermee in zover akkoord dat de Franken zich daar vestigden waar de autochtone bevolking reeds landerijen had ontgonnen. Het gallo-romeinse Setilliacum situeert hij echter te Op-Zellik en niet te Bettegem. Maurits Gysseling dateert de -gem nederzettingen wel wat later. Hij is van oordeel dat deze toponiemen pas op het einde van de zesde en in de zevende en achtste eeuw zijn ontstaan.

Waar moet men de bakermat van het primitieve "Kubbingahaim" zoeken?kobbegem-vroeger-dorp

De primitieve zetel van het dorp Kobbegem moet gezocht worden in de laagte nabij de Maalbeek en wel daar waar zich nu het Torenhof bevindt. Volgens de Affligemse goederenlijst komen te Kobbegem echter nog een aantal andere -ingaheem toponiemen voor, nl.: de Amelghemcouter, de Udelghemcouter, de Hemelghemcouter en de Redelghemcouter. De eerste drie zijn blijkbaar verschillende grafieën voor eenzelfde toponiem dat zich, volgens het Affligems kaartboek dd. 1722, op de grensscheiding Kobbegem-Zellik-Relegem situeert. Aan Jan Lindemans is het opgevallen dat het hoofdbestanddeel Amel in deze hoek van Brabant herhaaldelijk voorkomt . Alles draait er rond het hof te Hamme, geboorteplaats van Sinte-Goedele, wiens moeder Amel-berga en wiens broer de geloofsprediker Amel-Bert, bisschop van Kamerijk was. Relegemkouter is moeilijker te situeren, al kan dit toponiem niet los gezien worden van het nabije Relegem. Het Frankisch element is dus groot, het getuigt van een vroege en intense landbouwuitbating in deze hoek.

Rond het primitieve Cobbenghem groepeerden zich een aantal afhankelijken waarvoor de "heer" van het hof binnen zijn domein een zogeheten eigenkerk of borchtkerk oprichtte . J. Verbesselt neemt aan dat deze hofkerk zeker dagtekent uit het einde van de 8ste of begin 9de eeuw, toen de meeste belangrijke hoeven zulk kerkje oprichten" . Sint-Gorik, bisschop van Kamerijk (+ 594) en geloofsprediker in de streek, werd er de patroonheilige.

Lees meer